fbpx

Správny výber izolácie je tvrdý oriešok. Pomôžeme vám ho rozlúsknuť. Prinášame slovník pojmov, ktorý pomôže lepšie sa orientovať v stavebnej terminológii.

A

Akustika – je náuka o zvuku. Je to časť fyziky zaoberajúca sa mechanickými kmitmi a vlnami v plynných, kvapalných i tuhých prostrediach, ich vznikom, šírením a detekciou. Zvuk vzniká vlnením pružného hmotného prostredia, ktoré v určitom frekvenčnom rozsahu môžeme vnímať sluchom. Akusticky účinné izolácie pohlcujú zvuk a vytvárajú komfortné bývanie bez hluku zvonku. Napríklad celulózová izolácia ISOCELL dosahuje v prípade medzistien až o 7 dB a pri medzistropoch až o 5 dB lepšie hodnoty zvukovej izolácie v porovnaní s bežnými izolačnými materiálmi.

 

D

Difúzny odpor μ – alebo faktor difúzneho odporu je definovaný ako relatívna schopnosť vrstvy materiálu prepúšťať vodnú paru difúziou. Je pomerom difúzneho odporu materiálu a difúzneho odporu vrstvy vzduchu s rovnakou hrúbkou a v rovnakých podmienkach. Je to bezrozmerná veličina. Čím je hodnota μ nižšia, tým lepšie tepelnoizolačný materiál prepúšťa vodnú paru (je paropriepustný). Dochádza tak k zamedzeniu kondenzácie vodnej pary v danom materiáli pri dodržaní správnej konštrukčnej skladby.

 

E

Ekológia – ak vám záleží na životnom prostredí, pri výbere izolácie si všímajte z čoho sa vyrába izolačný materiál a či je možné ho recyklovať. Niektoré typy izolácií je možné po likvidácii spracovať ako hnojivo v poľnohospodárstve. Z hľadiska ekológie odporúčame najmä celulózovú izoláciu ISOCELL, ktorá je držiteľom prestížneho ekologického certifikátu nature plus ®. Majte na pamäti, že od 1. januára 2021 je pri novostavbách povinná energetická trieda A0, teda takmer nulová spotreba energie.

Naturplus logo

F

Fázový posun – označuje čas prestupu tepla danou izoláciou. Fázový posun udáva čas, za ktorý sa prejaví teplotná zmena na vonkajšom povrchu konštrukcie. Platí to počas vykurovacieho obdobia, rovnako to funguje aj v letnom období. Udáva sa v hodinách. Vyberte si izoláciu s vysokým fázovým posunom a v lete vás nebude trápiť prehrievanie interiéru. Čím väčší fázový posun, tým pomalšie sa budova prehrieva. O dĺžke fázového posunu sa poraďte s odborníkom. Viac si môžete prečítať v našom blogu.

 

Fúkaná izolácia – predstavuje moderný spôsob zateplenia pre zdravý domov bezšpárovou technolólógiou. Pri izolovaní konštrukčne náročných detailov eliminuje vznik plesní. Izolácia sa aplikuje fúkaním izolačného materiálu pomocou fúkacieho stroja, ktorý rozvlákni izolačný materiál a pomocou silnej turbíny ho vháňa cez hadice na konkrétne izolované miesto. V porovnaní s bežne dostupnými izoláciami sa výrazne skracuje aplikačný čas a znižuje sa energetická náročnosť stavby.

parametre

M

Merná tepelná kapacita C – je miera tepla ktoré musí teleso prijať (resp. odovzdať), aby došlo k zmene jeho teploty. Je definovaná ako množstvo tepla v jouloch, ktoré treba telesu dodať, aby sa jeho teplota zvýšila o 1 K (Kelvin). Vysoká merná tepelná kapacita izolácie zabezpečuje spomalenie prestupu tepla. Čím vyššia merná tepelná kapacita, tým lepšie. Napríklad celulózová fúkaná izolácia ISOCELL má mernú tepelnú kapacitu C = 2110 J/kg*K, teda až 2x vyššiu ako bežne dostupné izolačné materiály.

 

N

Nasiakavosť – schopnosť tepelno-izolačného materiálu prijímať vodnú paru priamo vo svojom vlákne, v priestore medzi vláknami alebo v materiáli s veľmi nízkou nasiakavosťou, medzi ktoré patrí napríklad polyuretánová (PU) mäkká pena ICYNENE. Táto PU pena sa vyznačuje najmenšou krátkodobou nasiakavosťou medzi PU penami na trhu. V praxi to znamená, že pri dodržaní odporúčaných skladieb, je izolácia stále suchá a nesadá pôsobením vlhkosti ako pri iných tepelno-izolačných materiáloch.

Má veľmi nízku objemovú hmotnosť a je vhodná do akejkoľvek skladby. Táto izolácia funguje ako aktívne športové oblečenie. Od 10 cm je vzduchotesná, no stále vysoko paropriepustná. Neprepúšťa teplo, ale vodné pary prejdu izoláciou ako „nôž maslom” z interiéru na vonkajšiu stranu konštrukcie bez nasiaknutia izolácie. Krátkodobá nasiakavosť tohto materiálu je 0,3 kg/m².

schema

O

Objemová hmotnosť – stanovená hmotnosť suchého materiálu vrátane medzier. Čím je objemová hmotnosť nižšia, tým menej izolácia zaťažuje nosnú konštrukciu. Pri šikmej streche je dôležitá nízka objemová hmotnosť v závislosti od danej nosnej konštrukcie. Pri zateplení podlahy a plochej strechy naopak vyššia objemová hmotnosť. Jednotka: kg/m³

 

P

Parotesná fólia, parozábrana – je to druh fólie, ktorý obmedzuje alebo zabraňuje prenikaniu vodnej pary obsiahnutej vo vzduchu. V podstate ide o membránu, pretože oddeľuje dve rôzne prostredia (interiér a exteriér). Používa sa najmä v strechách (alebo v stenách pri niektorých drevostavbách), aby sa zamedzilo úniku vodných pár z interiéru do konštrukcie stavby, kde inak para kondenzuje a znižuje účinnosť tepelnej izolácie a poškodzuje nosné časti. 

Je dôležité aby parozábrana bola prevedená súvisle, inak bude para prenikať neuzavretými prestupmi. Pozor, nezamieňajte si ju s hydroizolačnou fóliou. Viac sa dozviete v našom článku.

 

R

Reakcia na oheň – parameter hovorí o tom, ako materiál prispieva svojou horľavosťou k požiaru a jeho sile. Reakciu na oheň rozdeľujeme do siedmich skupín: A1, A2, B, C, D, E a F. Materiály v skupine A1 sú nehorľavé a zvyšujú požiarnu bezpečnosť stavby. Patria tu napríklad izolácie Granrock Super od Rockwool alebo Supafil Loft od Knauf Insulation. Izolačné materiály s triedou F sú horľavé a prispievajú k požiaru do veľkej miery.

Pre budovy s dlhším evakuačným plánom (školy, zdravotnícke zariadenia) odporúčame použiť izoláciu v skupine A1. Pre rodinný dom sú vhodné aj ostatné skupiny reakcie na oheň – A2, B. Viac sa dozviete v našom článku o požiarnej bezpečnosti.

 

S

Striekaná izolácia – ide o jednu z najmodernejších technológií zatepľovania. Pri aplikácii sa používa dvojzložková striekaná izolačná pena ICYNENE, ktorá stonásobne zväčší svoj objem. Je nadúvaná vodou, nie skleníkovými plynmi ako konkurenčné peny, z ktorých sa neskôr plyny uvoľňujú. Má veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti s veľmi nízkou objemovou hmotnosťou. Nezaťažuje žiadnu konštrukciu. Je do veľkej miery pružná, a preto dokáže preniesť pnutia konštrukcií. Tento typ PU peny je vhodný pre akýkoľvek typ konštrukcie.

parametre

Súčiniteľ prestupu tepla U – je to miera prestupu tepla vzduchu v miestnosti cez stenu do vzduchu v exteriéri na základe rozdielu teploty vzduchu. Čím je hodnota U menšia, tým sú tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie lepšie a spotreba energie na kúrenie menšia. Závisí od λ a hrúbky izolačného materiálu. Je to prevrátená hodnota tepelného odporu R.

 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ – vyjadruje schopnosť materiálu viesť teplo. Je to hodnota vo W, ktorá prejde materiálom hrúbky 1m pri rozdiele teplôt 1K medzi povrchmi materiálu. Napríklad mäkká PU pena ICYNENE má λ= 0,038 W/mK. Táto hodnota je udávaná už po starnutí materiálu zabudovaného v konštrukcii a ďaleko prevyšuje niektoré materiály s počiatočnou lambdou odmeranou v laboratórnych podmienkach.

 

T

Tepelné mosty – sú miesta, kde dochádza k výmene tepla medzi vnútorným (obytným) priestorom a vonkajším priestorom. Vyskytujú sa napríklad v rohoch miestností alebo v miestach prerušenej tepelnej izolácie vinou konštrukcie. Znižujú tepelnoizolačné vlastnosti materiálov a konštrukcií. Zvyšujú náklady na kúrenie a pomáhajú k tvorbe plesní. Viac o tepelných mostoch tu

 

Tepelný odpor R – veličina, ktorou sa posudzujú tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie. R závisí od súčiniteľa tepelnej vodivosti λ. Čím je tepelný odpor vyšší, tým materiál lepšie tepelne izoluje. Vyšší tepelný odpor izolácie sa dá dosiahnuť výberom materiálu s nízkym súčiniteľom tepelnej vodivosti λ a zvýšením hrúbky tepelnej izolácie. Jednotka m²K/W.

 

Trieda sadania – údaj väčšinou nájdete v technickom liste produktu. Tento parameter ovplyvňuje sadanie izolácie a tvarovú stálosť. Napríklad Supafil Loft od Knauf Insulation má nízku triedu sadania izolácie S1. To znamená, že sadanie je menšie ako 1% – izolácia nesadá a ostáva tvarovo stála.

 

Čo dodať na záver?

Výber správnej izolácie je náročný proces, do ktorého vstupujú rôzne dôležité parametre. Plánujete zateplenie nehnuteľnosti alebo sa potrebujete len poradiť? Kontaktujte nás na telefónnych číslach +421 911 313 632 alebo +421 915 856 453, prostredníctvom Facebooku alebo mailom na adrese info@axaproperty.sk. Naše úspešné realizácie môžete sledovať na Youtube kanáli. Článok budeme pravidelne aktualizovať a dopĺňať o nové pojmy.

Podobné články na: dobre vedieť // ICYNENE // ISOCELL // izolácia
Kategória - Dobre vedieť

Kvalita je pre nás priorita číslo 1

Nahliadnite do ponuky služieb a riešení. Zistite, čo pre vás dokáže tím AXA-Property urobiť.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi zodpovieme všetky otázky o cene a vlastnostiach zateplenia.

Vaše osobné údaje sú v bezpečí

rockwool

Rýchle odkazy

O nás

FAQ

GDPR

Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 902 668 966

info@axaproperty.sk

     

Ing. Miroslav Vitko

Branislav Slaninák

Obchodný riaditeľ
+421 948 899 966

Matej Benko

Technický riaditeľ
+421 915 856 453

Michal Baran - Technik

+421 948 888 128
Šariš, Zemplín

Bc. Marián Uhlár - Technik

+421 950 141 611
Spiš, Košice

Ing. Peter Bíreš - Technik

+421 948 888 129
stredné, západné Slovensko